Corona update

Vanwege het coronavirus COVID-19 is de annuleringstermijn voor boekingen dusdanig versoepelt, dat deze op het allerlaatste moment nog kosteloos geannuleerd kunnen worden door zowel opdrachtgever als locatiehouder. Dit om elk onnodig risico en verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ik vertrouw op ieders begrip in deze uitzonderlijke situatie. Uiteraard zal er in het geval van annulering (t.z.t.) gekeken worden naar een alternatieve datum.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het treffen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen door te allen tijde te beschikken over voldoende desinfectiemiddelen, mondkapjes en het bewaken van de 1,5 meter afstand regel en voor het aanstellen van een HSO (Health and Safety Officer) die verantwoordelijk is voor naleven van de maatregelen van de gehele crew en cast tijdens een boeking. Eventuele boetes die uitgeschreven worden voor het niet of onvoldoende naleven van de geldende maatregelen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Informatie website Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/o...

Regels voor producenten in de audiovisuele sector

Producenten in de audiovisuele sector mogen opnames maken voor bijvoorbeeld films, series, reclames en documentaires. Publiek is hierbij niet toegestaan.

Dit mag in zowel studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.

Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

Protocol Audiovisuele Sector

https://www.producentenalliant...

Samenvatting belangrijkste / meest relevante voorwaarden

* Werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten.

* Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.

* Het is niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties (in ieder geval in de periode van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021).

* Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet strikt noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden van bijvoorbeeld productiemaatschappijen. Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

* Voor groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, geldt een uitzondering op de regels voor groepen. Wees EXTRA kritisch voor wie aanwezigheid wel of niet noodzakelijk is. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand.

* Voor iedereen vanaf 13 jaar is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, in het openbaar vervoer, in stations en bij bus- en tramhaltes. Meer informatie over de mondkapjesplicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl/mondkapje...

* Per 1 december geldt het dringende advies om niet in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Reden hiervoor blijft dat zingen en schreeuwen een bron van besmettingen zijn, ook als mensen de coronamaatregelen goed in acht nemen. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar.

Aanvullende adviezen

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden adviseren we het volgende:

* Het opstellen van een projectplan waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.

* Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van Crowd Manager of als extra brandwacht.

* Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).

Opnamelocaties

* Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.

* Gebouwen zoals theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek. Deze gebouwen mogen wel plaats bieden aan bedrijfsactiviteiten en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Repetities en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden.

* Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.

Meer informatie

* De regels die gelden voor de culturele sector vindt u HIER:

https://www.rijksoverheid.nl/o...

* Een toelichting op de nieuwe maatregelen vindt u HIER:

https://www.rijksoverheid.nl/o...

Wanneer moet ik thuisblijven, me laten testen en/of in quarantaine?

Voor iedereen die bij een film- of AV-productie betrokken is geldt het volgende.

1. Heeft u gezondheidsklachten die passen bij corona: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn); hoesten; benauwdheid; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); verhoging (tot 38 graden Celsius)?

• Zo ja: blijf thuis en laat u via de GGD testen op een besmetting met het coronavirus; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Huisgenoten zonder klachten mogen wel naar buiten. Kinderen van 0 t/m 4 en basisschoolleerlingen die alleen verkouden zijn mogen naar school en opvang; ze hoeven niet getest te worden.

• Heeft u naast bovenstaande klachten ook last van koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid? Blijf thuis en laat u testen; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Ook uw huisgenoten (incl. kinderen) moeten dan thuisblijven.

• Zo nee: zie de volgende vraag.

2. Heeft u geen gezondheidsklachten die passen bij corona, maar:

a) komt u uit een buitenlands risicogebied vanwege corona (oranje reisadvies), of

b) bent u een nauw contact van iemand met corona (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand)?

• Zo ja: ga 10 dagen in quarantaine (ook kinderen). Laat u testen zodra u klachten krijgt; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Kinderen t/m 12 mogen wel naar school, sport en opvang als ze geen klachten hebben.

• Zo nee: u kunt gewoon naar buiten en naar uw werk.

Testen bij gezondheidsklachten

Als u gezondheidsklachten heeft die passen bij corona, moet u thuisblijven en u via de GGD laten testen op een besmetting met het coronavirus. Voor het maken van een afspraak belt u met het landelijke nummer 0800-1202 (dagelijks van 08:00-22:00 uur). Deze test is gratis; de uitslag is na 24 tot 48 uur bekend. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/c...

Is de uitslag van de test positief (u heeft corona)?

• Zo nee: blijf thuis tot u 24 uur klachtenvrij bent (let op: dit is strenger dan het actuele overheidsbeleid).

• Zo ja: ga thuis in isolatie.

• Huisgenoten en nauwe contacten gaan 10 dagen in quarantaine. Ze laten zich testen bij klachten.

• Waarschuw degenen bij wie u langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 afstand bent geweest; informeer ook uw werk- of opdrachtgever.

• Als u de de CoronaMelder-app gebruikt kunt u met hulp van de GGD een anonieme melding versturen om anderen te waarschuwen.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/q...

Wat is de status van dit protocol?

Elke sector is door het kabinet gevraagd zelf een protocol op te stellen, waarin is aangegeven hoe werksituaties en bedrijfsvoering zodanig ingericht kunnen worden dat aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid en RIVM-gezondheidsadviezen voldaan kan worden.

De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. De sector is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol. De inhoud van dit protocol is afgestemd met het Ministerie van OCW; na vaststelling is het document aangeboden aan het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZK. Een vastgesteld protocol is echter geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordeningen. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol.

Wat betekent het protocol voor mij?

Dit is een generiek protocol, zo opgesteld dat het van toepassing is op de brede AV-sector: van speelfilms en documentaires tot spelletjesprogramma’s en commercials. Omdat het een generiek protocol is moet iedereen te allen tijde zelf (blijven) overwegen wat de RIVM-richtlijnen en het protocol betekenen voor zijn of haar praktijk. Dat zal voor iedereen en per productie, per shoot en ook per werkwijze verschillen. Ga hierover met elkaar in gesprek.

Wij raden iedereen aan het protocol zorgvuldig te lezen en na te gaan wat op de eigen werksituatie van toepassing is. Bekijk ook de indicatieve risicoanalysetabel, evenals de toolkit die de DAFF heeft ontwikkeld in aanvulling op dit protocol. Hierin zijn tips & tricks verzameld voor en door iedereen die op de set of in de studio werkt.

Is het verboden om te filmen en produceren zonder protocol?

Nee, de Rijksoverheid heeft nooit verboden om audiovisuele producties te maken. Kijk maar naar talkshows en andere programma’s en producties die nog steeds gemaakt worden. Wel dienen de (algemene) overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM te worden nageleefd; zie hiervoor de site van de Rijksoverheid en van de lokale overheid. Elke sector is gevraagd om in aansluiting op de overheidsmaatregelen en de RIVM-richtlijnen een protocol voor de eigen sector te ontwikkelen. Daaraan hebben we met dit protocol voldaan.

Wat is een Health and Safety Officer (HSO)?

Een HSO is geen (nieuw) beroep, maar een verantwoordelijkheid die iemand op de werkvloer of set toegewezen krijgt door de opdrachtgever. Hij of zij ziet erop toe dat alle werkenden het protocol (zo goed mogelijk) naleven. Dat doet hij of zij in het belang van iedereen om zo een veilige werksituatie borgen.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de set?

Het uitbannen van COVID-19 is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is dus van belang dat iedereen elkaar kan aanspreken wanneer op de set situaties ontstaan die de uitvoering van de in het protocol genoemde maatregelen belemmeren. Als centraal aanspreekpunt fungeert degene die op de set de verantwoordelijkheid van Health & Safety Officer draagt.

Nadat de nieuwe maatregelen een paar dagen van kracht waren, bleek dat bij het filmen op sommige locaties onduidelijkheid ontstond. Het kwam voor dat de eigenaars/beheerders van deze locaties - of de betreffende Veiligheidsregio's - in de veronderstelling verkeerden dat dezelfde regels golden als voor publieksevenementen (waarvoor het maximale aantal personen is teruggebracht tot 30 binnen en 40 buiten). In de toelichting op de maatregelen per 29 september is echter duidelijk gesteld dat er een uitzondering geldt voor samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden (met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte). Daarnaast biedt naleving van het COVID-19-protocol voor de AV-sector voldoende waarborgen voor een veilige werksituatie. Om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van onze sector in gevaar komt doordat de nieuwe maatregelen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, is in afstemming met het ministerie van OCW besloten om bovenstaande constateringen op te nemen in de preambule van het protocol en om daar voor de goede orde aan toe te voegen:

* Werkzaamheden ten behoeve van film- en televisie-opnames worden gezien als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties.

Daarnaast geldt per 2 oktober 2020 het dringende advies van de Rijksoverheid aan eenieder vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen – en ook bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant. Dit advies is eveneens opgenomen in de preambule van versie 3.1.

----------

Tot slot, er zijn bedrijven zoals MediCorps die uitgebreide testdiensten aanbieden voor filmcrews en productieteams, zowel op locatie als thuis.