Voorwaarden & Regels


ALGEMENE VOORWAARDEN

Download de Algemene Voorwaarden in PDF.

Download the General Terms & Conditions in PDF.

^ definities partijen

MUCKING AFAZING staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60631236 en bemiddelt tussen opdrachtgevers en locatiehouders over beschikbaarheid, gebruik en vergoeding van een locatie voor film en/of fotografie en/of events.

Opdrachtgever is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die door bemiddeling van MUCKING AFAZING een locatie wenst te boeken voor film en/of fotografie en/of events.

Locatiehouder is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die door bemiddeling van MUCKING AFAZING bereid is de aan hem/haar toebehorende locatie beschikbaar te stellen voor film en/of fotografie en/of events.

^ algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en locatiehouder door MUCKING AFAZING gesloten overeenkomsten voor bemiddeling in het gebruik van locaties. Van deze bepalingen kan uitsluitend schriftelijk en met toestemming van MUCKING AFAZING worden afgeweken. De opdrachtgever committeert zich aan de algemene voorwaarden en de door de locatiehouder gehanteerde huis & gedragsregels.

^ wijzigingen algemene voorwaarden

MUCKING AFAZING behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. MUCKING AFAZING zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden beschikbaar stellen, waarop de wijzigingen in werking treden.

^ werkwijze

Opdrachtgevers kunnen locaties zoeken op www.muckingafazing.nl of een specifieke aanvraag doen. Indien gewenst kan de opdrachtgever eenmalig kosteloos een of meerdere gewenste locaties bezoeken om ter plaatse de kwaliteit en functionaliteit van de locatie(s) te beoordelen, alvorens de locatie definitief te boeken.

^ bemiddeling

MUCKING AFAZING fungeert als bemiddelaar tussen opdrachtgever en locatiehouder. In het kader van haar dienstverlening sluit MUCKING AFAZING met de opdrachtgever en de locatiehouder een bemiddelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:425 BW. De opdrachtgever en de locatiehouder zijn ermee bekend dat MUCKING AFAZING voor beide partijen bemiddelt. De opdrachtgever en de locatiehouder gaan ermee akkoord dat MUCKING AFAZING ‘twee heren dient’ door zowel voor de opdrachtgever als voor de locatiehouder (bemiddelings)werkzaamheden uit te voeren. MUCKING AFAZING behoudt zich het recht voor haar bemiddelingswerkzaamheden voor de opdrachtgever en de locatiehouder te beëindigen, zodra vaststaat dat de opdrachtgever en de locatiehouder tegenstrijdige belangen nastreven, die niet met elkaar te verenigen zijn en waardoor ‘het dienen van twee heren’ niet langer mogelijk is.

^ locatievergoeding

MUCKING AFAZING stelt in overleg met de locatiehouder een locatievergoeding (dagprijs) vast voor het gebruik van de locatie, op basis van 9 werkuren en een crew + cast (en evt. begeleiding) van maximaal 10 personen in totaal. Als er meer dan 10 personen aanwezig zijn wordt de dagprijs verhoogd met €50,- per persoon per dag. Bij extra benodigde werkuren wordt een meerprijs per uur in rekening gebracht. Deze meerprijs staat op de boekingsbevestiging vermeld.

^ bemiddelingsfee

MUCKING AFAZING rekent voor haar dienstverlening een bemiddelingsfee. Zowel de opdrachtgever als de locatiehouder zijn ermee bekend en gaan ermee akkoord dat MUCKING AFAZING bij beide partijen een bemiddelingsfee van 20% over de afgesproken locatievergoeding in rekening brengt bij eendaagse boekingen. Bij meerdaagse boekingen wordt vanaf de tweede boekingsdag een bemiddelingsfee van 10% in rekening gebracht. Alle genoemde vergoedingen zijn excl. btw tenzij anders vermeld.

^ boeking

Per opdracht wordt een boekingsbevestiging opgesteld, waarmee de boeking definitief is en waarin alle afspraken betreffende de productie tussen locatiehouder en opdrachtgever zijn vastgelegd. Deze boekingsbevestiging wordt door MUCKING AFAZING naar opdrachtgever en locatiehouder gestuurd. Een eventuele optie op een locatie, die door de opdrachtgever is geplaatst, dient tenminste 48 uur voor de geopteerde datum en tijdstip omgezet te worden in een boeking. De locatiehouder en opdrachtgever maken geen aanvullende afspraken over lopende boekingen buiten MUCKING AFAZING om.

^ mooi-weer boeking

Er kan op verzoek een mooi-weer boeking geplaatst worden, wat betekent dat de boeking tot maximaal 2x kosteloos verplaatst kan worden binnen een maand tijd gerekend vanaf de oorspronkelijke boekingsdatum. Een mooi-weer boeking moet voorafgaand aan de totstandkoming van de boekingsbevestiging kenbaar gemaakt zijn door de opdrachtgever.

^ annuleren

Een opdrachtgever kan de boeking tot 48 uur vóór het geboekte tijdstip kosteloos annuleren. Daarna zullen annuleringskosten worden doorberekend. Binnen 48-24 uur vóór het geboekte tijdstip: 50% van de totale locatievergoeding. Binnen 24 uur vóór het geboekte tijdstip: 100% van de totale locatievergoeding. Een locatiehouder kan na de overeengekomen boeking enkel annuleren in geval van ernstige onvoorziene omstandigheden. MUCKING AFAZING zal zich vervolgens inspannen om de opdrachtgever aan een alternatieve locatie te helpen, maar kan hiervoor nooit garantie geven. MUCKING AFAZING is uitsluitend bemiddelaar tussen opdrachtgever en locatiehouder en is nooit en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten en schade die voortvloeien uit een annulering. Bij no-show wordt 100% van de totale locatievergoeding in rekening gebracht bij de afwezige partij.

^ oplevering

Aan het einde van de productie dienen beide partijen het opleveringsdocument te ondertekenen, die is bijgevoegd bij de boekingsbevestiging van de locatiehouder, om vast te stellen dat de locatie in eenzelfde nette staat terug is opgeleverd of om eventuele schadegevallen te melden. De locatiehouder dient dit ondertekende formulier naar MUCKING AFAZING te sturen.

^ aansprakelijkheid

MUCKING AFAZING is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of locatiehouder geleden wordt, in welke situatie dan ook, behoudens opzet of grove schuld van MUCKING AFAZING. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade aan de locatie en roerende zaken zoals de inboedel die voortvloeit uit zijn/haar werkzaamheden of aanwezigheid op de locatie, of door aanverwante of ingehuurde personen van de opdrachtgever. De opdrachtgever verklaart bij het aangaan van een boeking een adequate schadeverzekering te hebben met een verzekerd bedrag van minimaal €2.500.000,- per schadegeval ter dekking van eventuele schade.

^ schade

In geval van schade dient de opdrachtgever dit direct aan de locatiehouder te melden. Daarnaast dienen schadegevallen vermeld te worden op het opleveringsdocument die na afloop van een productie door opdrachtgever en locatiehouder ondertekend worden. De opdrachtgever draagt vervolgens zorg voor de afhandeling van een schadegeval met diens verzekeraar en (de verzekeraar van) de betreffende locatiehouder. MUCKING AFAZING is niet betrokken bij het afhandelen van eventuele schadegevallen, conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald onder het kopje ‘aansprakelijkheid’.

^ aanbetaling

Bij een boeking met een hoofdsom van €2.000,- excl. BTW of meer, kan MUCKING AFAZING de opdrachtgever om een aanbetaling van 50% vragen, die voorafgaand aan de boeking voldaan dient te worden.

^ betaling

De opdrachtgever dient alle betalingen binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te hebben op rekening van MUCKING AFAZING, tenzij anders overeengekomen. Wanneer de opdrachtgever de betaling niet binnen de overeengekomen termijn verricht, wordt een herinnering gestuurd die de opdrachtgever de mogelijkheid biedt het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Mocht betaling uitblijven zal MUCKING AFAZING de wettelijke rente alsmede kosten verband houdend met het geldend maken van de betaling (zoals gerechtelijke/buitengerechtelijke inning) bij de opdrachtgever in rekening brengen.

----

AANVULLENDE SPECIFIEKE BEPALINGEN - opdrachtgevers

^ Alle wensen van een opdrachtgever die buiten de reguliere wensen en eisen van de locatiehouder vallen, moeten op voorhand gemeld worden bij MUCKING AFAZING zodat dit besproken kan worden met de locatiehouder ter goedkeuring en opgenomen kan worden in de boekingsbevestiging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aan- en afvoer van spullen buiten de afgesproken werktijden om, het meenemen van dieren of eventuele catering.

^ Roken op locatie is niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de locatiehouder.

^ De tijdsperiode voor een hele dag betreft 9 uren en werktijden zijn van 8.30 tot 17.30 of van 9.00 tot 18.00, tenzij anders overeengekomen.
De tijdsperiode voor een halve dag betreft 4,5 uren en werktijden zijn van 8.30 tot 13.00 of van 9.00 tot 13.30 of van 13.00 tot 17.30 of van 13.30 tot 18.00, tenzij anders overeengekomen.
Afwijkende tijdsperiodes buiten kantoortijden om, bijvoorbeeld avonduren zijn mogelijk in overleg. Voor deze afwijkende tijdsperiodes is doorgaans een vergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding wordt door MUCKING AFAZING afgestemd met de locatiehouder.

^ De locatiehouder behoudt te allen tijde toegang tot zijn/haar eigen locatie.

^ De opdrachtgever dient de locatie in eenzelfde (opgeruimde) staat terug op te leveren na afloop van de opdracht. Opdrachtgevers moeten rekening houden met de tijd die nodig is om de locatie te verlaten en schoon achter te laten. Deze tijd telt mee voor het geboekte dagdeel!

^ De opdrachtgever dient eigen afval, zoals verpakkingsmaterialen e.d. zelf af te voeren / mee te nemen en niet op het terrein van de locatiehouder achter te laten, tenzij netjes met de locatiehouder is afgesproken dat dit mag blijven staan.

----

AANVULLENDE SPECIFIEKE BEPALINGEN - locatiehouders

^ met het ondertekenen van deze inschrijving bevestigt de locatiehouder akkoord te zijn met de algemene voorwaarden incl. specifieke bepalingen voor locatiehouders, zoals deze door MUCKING AFAZING zijn opgesteld en meegestuurd en tevens terug te vinden zijn op www.muckingafazing.nl/voorwaarden.

^ MUCKING AFAZING biedt haar opdrachtgevers idealiter een exclusief aanbod van verschillende locaties en gaat er bij aanvang van de inschrijving vanuit dat een locatie niet reeds bij andere locatiebureaus staat ingeschreven, tenzij op voorhand vermeld. Mocht een locatie zich op een later moment bij een ander locatiebureau inschrijven, wordt verwacht dat de locatiehouder dit even meldt om de samenwerking open en transparant te houden.

^ zowel de locatiehouder als MUCKING AFAZING kunnen de inschrijving op ieder moment en per direct schriftelijk beëindigen. De locatie zal dan binnen 5 werkdagen van de website verwijderd worden. Reeds gemaakte boekingen zullen nog conform de boekingsbevestiging worden afgehandeld.

^ de locatiehouder geeft akkoord voor het tonen van foto’s van zijn/haar locatie op www.muckingafazing.nl (zonder verdere contactgegevens) en voor eventuele andere communicatie uitingen (bijv. Social Media berichten). Wanneer een locatiehouder foto’s aanlevert, vrijwaart hij/zij MUCKING AFAZING tegen inbreuk op rechten van derden.

^ de locatiehouder is verantwoordelijk voor het tijdig (ten minste voorafgaand aan de boekingsbevestiging!) doorgeven van wijzigingen aan de locatie. Denk aan verbouwing, nieuwe grote meubels, nieuwe kleuren, etc. Dit om het beschikbare locatieaanbod en de bijbehorende foto’s op de website actueel en accuraat te houden. Bij het niet tijdig doorgeven van wijzingen, met als gevolg dat de locatie niet meer aan de gewenste kwaliteit en functionaliteit van de opdrachtgever voldoet, komen eventuele schade en kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de locatiehouder.

^ MUCKING AFAZING fungeert enkel als bemiddelaar. Vandaar dat facturen of kwitanties op naam van de opdrachtgever conform de boekingsbevestiging gesteld dienen te zijn. Na ontvangst van de factuur of ondertekende kwitantie, draagt MUCKING AFAZING zorg voor inning van deze locatievergoeding (incl. eventueel door locatiehouder verschuldigde BTW), middels verzending van de eindafrekening aan de opdrachtgever.

^ MUCKING AFAZING stuurt een factuur aan de locatiehouder voor haar bemiddelingskosten. Deze bemiddelingskosten worden verrekend met de te ontvangen locatievergoeding van een locatiehouder. De netto uitkomst van de locatievergoeding minus de bemiddelingskosten en BTW worden binnen 3 weken aan de locatiehouder uitgekeerd.

^ Let op: (regelmatige) verhuur van een locatie heeft mogelijk fiscale consequenties voor de inkomstenbelasting en/of BTW. Bij vragen hierover graag contact opnemen met de Belastingdienst. Zie links naar website Belastingdienst over inkomstenbelasting en BTW.