Voorwaarden & Regels

ALGEMENE VOORWAARDEN

^ definities partijen

MUCKING AFAZING staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60631236 en bemiddelt tussen opdrachtgevers en locatiehouders over beschikbaarheid, gebruik en vergoeding van een locatie voor film en/of fotografie en/of events.
Opdrachtgever is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die door bemiddeling van MUCKING AFAZING een locatie wenst te boeken voor film en/of fotografie en/of events.
Locatiehouder is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die door bemiddeling van MUCKING AFAZING bereid is de aan hem / haar toebehorende locatie beschikbaar te stellen voor film en/of fotografie en/of events.

^ algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en MUCKING AFAZING gesloten overeenkomsten voor bemiddeling in het gebruik van locaties. Van deze bepalingen kan uitsluitend schriftelijk en met toestemming van MUCKING AFAZING worden afgeweken. De opdrachtgever committeert zich daarnaast aan de door de locatiehouder gehanteerde huis & gedragsregels, welke met de algemene voorwaarden worden meegestuurd.

^ wijzigingen algemene voorwaarden

MUCKING AFAZING behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. MUCKING AFAZING zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden beschikbaar stellen, waarop de wijzigingen in werking treden.

^ werkwijze

Opdrachtgevers kunnen locaties zoeken op www.muckingafazing.nl of een specifieke aanvraag doen. Indien gewenst kan de opdrachtgever een locatie bezoeken om ter plaatse de kwaliteit en functionaliteit van een locatie te beoordelen. Dit locatiebezoek wordt door MUCKING AFAZING geregeld. Wanneer de ideale locatie gevonden is, zorgt MUCKING AFAZING voor het tot stand komen van de boeking.

^ tarief / vergoeding

MUCKING AFAZING stelt in overleg met de locatiehouder voorafgaand aan de boeking een dagprijs (locatievergoeding) voor het gebruik van een locatie vast. MUCKING AFAZING berekent voor haar eigen dienstverlening bemiddelingskosten over deze locatievergoeding. Alle genoemde vergoedingen (zowel locatievergoeding als bemiddelingskosten) zijn excl. BTW tenzij anders vermeld.

^ boeking

Per opdracht wordt een boekingsbevestiging opgesteld waarin alle afspraken betreffende de productie tussen locatiehouder en opdrachtgever worden vastgelegd. Deze boekingsbevestiging wordt door MUCKING AFAZING naar opdrachtgever en locatiehouder gestuurd. Beide partijen dienen een ontvangstbevestiging van deze boekingsbevestiging aan MUCKING AFAZING te sturen, waarna de boeking definitief is! Bij annulering kunnen kosten in rekening worden gebracht, conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald onder het kopje ‘annuleren’. Een eventuele optie op een locatie, die door de opdrachtgever is geplaatst, dient tenminste 48 uur voor de geopteerde datum en tijdstip omgezet te worden in een boeking.

De locatiehouder en opdrachtgever maken geen aanvullende afspraken over lopende boekingen en geen nieuwe boekingen buiten MUCKING AFAZING om.

^ annuleren

Een opdrachtgever kan de boeking tot 48 uur vóór het geboekte tijdstip kosteloos annuleren. Daarna zullen annuleringskosten worden doorberekend. Binnen 48-24 uur vóór het geboekte tijdstip: 50% van de totale locatievergoeding. Binnen 24 uur vóór het geboekte tijdstip: 100% van de totale locatievergoeding.

Een locatiehouder kan na de overeengekomen boeking enkel annuleren in geval van overmacht (ernstige onvoorziene omstandigheid). Mocht dit het geval zijn, zal MUCKING AFAZING zich inspannen om de opdrachtgever aan een alternatieve locatie te helpen, maar kan hiervoor nooit garantie geven. MUCKING AFAZING is uitsluitend bemiddelaar tussen opdrachtgever en locatiehouder en is nooit en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten en schade die voortvloeien uit een dergelijke annulering.

Bij no-show wordt 100% van de totale locatievergoeding in rekening gebracht bij de afwezige partij.

^ oplevering

Aan het einde van de productie dienen beide partijen een opleveringsdocument te ondertekenen om vast te stellen dat de locatie in eenzelfde staat terug is opgeleverd of om eventuele schadegevallen te melden. De locatiehouder dient dit ondertekende formulier naar MUCKING AFAZING te sturen ter kennisgeving, zodat deze op de hoogte is van de staat van oplevering. MUCKING AFAZING is niet betrokken bij het afhandelen van eventuele schadegevallen, conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald onder de kopjes ‘aansprakelijkheid’ en ‘schade’.

^ aansprakelijkheid

MUCKING AFAZING is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of locatiehouder geleden wordt, in welke situatie dan ook, behoudens opzet of grove schuld van MUCKING AFAZING. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle eventuele directe of indirecte schade aan of in de locatie die voortvloeit uit zijn/haar werkzaamheden of aanwezigheid op de locatie, of door aanverwante of ingehuurde personen van de opdrachtgever. De opdrachtgever verklaart bij het aangaan van een boeking een adequate schadeverzekering te hebben met een verzekerd bedrag van minimaal € 2.500.000,- per schadegeval ter dekking van eventuele schade aan de locatie. MUCKING AFAZING behoudt zich het recht voor namens de locatiehouder een kopie van de polis en een betalingsbewijs van de verzekeringspremie op te vragen.

^ schade

In geval van schade dient de opdrachtgever dit direct aan de locatiehouder te melden. Daarnaast dienen schadegevallen te allen tijde vermeld te worden op het opleveringsdocument die na afloop van een productie door opdrachtgever en locatiehouder ondertekend worden en ter kennisgeving naar MUCKING AFZING gestuurd wordt. De opdrachtgever draagt vervolgens zorg voor de afhandeling van een schadegeval met diens verzekeraar en (de verzekeraar van) de betreffende locatiehouder.

^ aanbetaling

Bij een locatievergoeding met een hoofdsom van € 1.500,- excl. BTW of meer, dient de opdrachtgever een aanbetaling van 50% van de vergoeding te verrichten, voorafgaand aan de productie. Bij een locatievergoeding met een hoofdsom van € 3.000,- excl. BTW of meer, dient de opdrachtgever betaling van de totale vergoeding te verrichten voorafgaand aan de productie. In beide gevallen geldt; zonder betaling vervalt de boeking!

^ betaling

De opdrachtgever dient alle betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum (zoals vermeld op factuur) overgemaakt te hebben op rekening van MUCKING AFAZING, tenzij anders overeengekomen. Wanneer de opdrachtgever de betaling niet binnen de overeengekomen termijn verricht, wordt een boete in rekening gebracht voor elke dag later dan de betaaldatum. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met 10% per dag. De opdrachtgever en locatiehouder zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte BTW afdracht.

AANVULLENDE SPECIFIEKE BEPALINGEN - opdrachtgever

^ Alle wensen van een opdrachtgever die buiten de reguliere wensen en eisen van de locatiehouder vallen, moeten op voorhand gemeld worden bij MUCKING AFAZING zodat dit besproken kan worden met de locatiehouder ter goedkeuring en opgenomen kan worden in de boekingsbevestiging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aan- en afvoer van spullen buiten de afgesproken werktijden om, het meenemen van dieren of eventuele catering. Voor deze alternatieve voorwaarden is doorgaans een vergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding wordt door MUCKING AFAZING afgestemd met de locatiehouder.

^ Roken op locatie is niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de locatiehouder.

^ De tijdsperiode voor een hele dag betreft 9 uren en werktijden zijn van 8.30 tot 17.30 of van 9.00 tot 18.00, tenzij anders overeengekomen.

De tijdsperiode voor een halve dag betreft 4,5 uren en werktijden zijn van 8.30 tot 13.00 of van 9.00 tot 13.30 of van 13.00 tot 17.30 of van 13.30 tot 18.00, tenzij anders overeengekomen.

Afwijkende tijdsperiodes (bijvoorbeeld avonduren) zijn mogelijk.

^ De locatiehouder behoudt te allen tijde toegang tot zijn/haar eigen locatie.

^ De opdrachtgever dient de locatie in eenzelfde (opgeruimde) staat terug op te leveren na afloop van de opdracht. Opdrachtgevers moeten rekening houden met de tijd die nodig is om de locatie te verlaten en schoon achter te laten. Deze tijd telt mee voor het geboekte dagdeel!

AANVULLENDE SPECIFIEKE BEPALINGEN - locatiehouder

^ met het ondertekenen van de inschrijving bevestigt de locatiehouder akkoord te zijn met de algemene voorwaarden incl. specifieke bepalingen, zoals deze door MUCKING AFAZING zijn opgesteld, voor het beschikbaar stellen van zijn/haar locatie. De locatiehouder vrijwaart MUCKING AFAZING voor mogelijke inbreuk op auteursrechten van derden en schadevergoeding.

^ de locatiehouder geeft akkoord voor het tonen van foto’s van zijn/haar locatie op www.muckingafazing.nl en voor eventuele communicatie uitingen (bijv. Social Media berichten). Wanneer een locatiehouder foto’s aanlevert, vrijwaart de locatiehouder MUCKING AFAZING tegen mogelijke inbreuk op auteursrechten van derden en schadevergoeding. Indien gewenst is naamsvermelding bij de websitefoto’s mogelijk.

^ met het versturen van een boekingsbevestiging is de boeking definitief. Een locatiehouder kan enkel annuleren in geval van overmacht (ernstige onvoorziene omstandigheden), om eventuele schade (gemaakte kosten voor productie en crew) voor de opdrachtgever tot een minimum te beperken.

^ de locatiehouder is verantwoordelijk voor het tijdig (ten minste voorafgaand aan de boekingsbevestiging) doorgeven van wijzigingen aan de locatie. Denk bijv. aan verbouwing, nieuwe meubels of nieuwe kleuren. Dit om het beschikbare locatieaanbod en de bijbehorende foto’s op de website actueel en accuraat te houden. Bij het niet tijdig doorgeven van wijzingen, met als gevolg dat de locatie niet meer aan de gewenste kwaliteit en functionaliteit van de opdrachtgever voldoet, komen eventuele schade en kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de locatiehouder.

^ facturen / kwitanties dienen op naam van de opdrachtgever gesteld te zijn, zoals vermeld in de boekingsbevestiging. Na ontvangst van de factuur / kwitantie, draagt MUCKING AFAZING zorg voor inning van deze locatievergoeding (incl. eventueel door locatiehouder verschuldigde BTW), middels verzending van de eindafrekening aan de opdrachtgever. De locatiehouder ontvangt het verschuldigde bedrag op zijn / haar rekening uiterlijk 7 dagen na betaling van de opdrachtgever aan MUCKING AFAZING.

^ MUCKING AFAZING stuurt een factuur aan de locatiehouder voor haar bemiddelingskosten a 15%. Indien gewenst kunnen deze bemiddelingskosten verrekend worden met de te ontvangen locatievergoeding van een locatiehouder.

^ let op: wanneer verhuur van locatie is vrijgesteld van BTW, wordt enkel 21% BTW over de bemiddelingskosten van MUCKING AFAZING berekend. Bij belaste verhuur van locaties (voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, vergaderingen en congressen) wordt 21% BTW over het totaalbedrag (locatievergoeding incl. bemiddelingskosten) berekend.

^ om verwarring en conflicten te voorkomen en opdrachtgevers een exclusief aanbod te kunnen bieden, staat de locatiehouder alleen bij MUCKING AFAZING en niet bij andere locatiebureaus ingeschreven, tenzij anders overeengekomen.

^ zowel de locatiehouder als MUCKING AFAZING kunnen de inschrijving per direct, schriftelijk, beëindigen. De locatie zal dan binnen 5 werkdagen van de website verwijderd worden. Reeds gemaakte boekingen zullen nog conform de boekingsbevestiging worden afgehandeld.